ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ 2018-08-09T11:31:09+00:00

ಡಾ. ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ಆದಿಲ್‍ ಶಾಹಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುವಾದ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪುಟಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ಡಾ. ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ

ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ